Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16

04.07.2017
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 zakończyła ocenę wniosków w konkursie nr POWR.02.16.00–IP.06–00–008/16 pn. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy. Do dofinansowania wybrano 6 projektów na kwotę 2 973 734,35 zł.