Rozpoczęliśmy projekt "Pomoc techniczna PO WER dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na lata 2021-2022".

21.01.2021
Projekt ma na celu zapewnienie efektywnego wsparcia procesów zarządzania, wyboru projektów, kontroli, informacji i promocji oraz monitorowania w celu sprawnego wdrażania PO WER oraz efektywnego wykorzystania środków w ramach Działania 2.16 "Usprawnienie procesu stanowienia prawa" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, za które odpowiada Instytucja Pośrednicząca w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wartość dofinansowania ze środków UE: 786 332,40 PLN.