Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE”

14.03.2019
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tego Działania.

 

1. Kto może kandydować?

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów[1] może ubiegać się osoba, która jednocześnie spełni następujące warunki:

 1. korzysta z pełni praw publicznych;
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej PO WER, w ramach której dokonywany jest wybór projektów;
 5. posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER;
 6. złoży oświadczenie kandydata na eksperta dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz ich umieszczenia w Wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez KPRM.

 

2. Szczegółowe wymogi spełniania warunków opisanych w pkt. e i f

Warunkiem uznania przez IP spełniania wymagań określonych w pkt e jest posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w dziedzinie Dobre rządzenie. IP będzie weryfikować spełnianie tych wymagań na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów oraz oświadczeń. Posiadanie wspomnianego doświadczenia oznacza możliwość potwierdzenia przez składającego wniosek minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego lub poświadczonego publikacjami dorobku naukowo-badawczego w zakresie problematyki:

 1. procesu stanowienia prawa, monitoringu działalności władz publicznych przez partnerów społecznych lub organizacje pozarządowe (w tym udział w konsultacjach społecznych), organizacji pozarządowych

oraz

 1. włączania i upowszechniania w Dobrym rządzeniu idei dostępności, rozumianej jako likwidacja barier umożliwiająca niezależne życie osobom z niepełnosprawnościami.

 

Warunkiem uznania spełnienia wymagań w zakresie pkt f będzie posiadanie certyfikatu PO WER (kopii dyplomu ukończenia szkolenia on-line przeprowadzonego za pośrednictwem Platformy Ekspertów EFS www.eksperci.efs.gov.pl) bądź jego uzyskanie w terminie 1 miesiąca od otrzymania przez kandydata informacji o przejściu wstępnej weryfikacji.[2]

 

3. Co musi zawierać dokumentacja aplikacyjna?

 1. uzupełniony Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (Załącznik nr 1) wraz z kopiami dokumentów poświadczających spełnianie ww. wymogów, tj. wykształcenie i doświadczenie wykazane we wniosku;
 2. oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 68a ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oraz Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020[3], oraz że nie jest pracownikiem Instytucji Pośredniczącej w KPRM (Załącznik nr 2);
 3. oświadczenie kandydata na eksperta dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, który zostanie upubliczniony na stronie podmiotowej Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 PO WER www.efs.kprm.gov.pl (Załącznik nr 3).

 

4. Termin składania dokumentów

Dokumenty należy składać do dnia 29 marca 2019 r. (UWAGA! Decyduje data wpływu do adresata).

 

5. Miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór kandydatów na ekspertów w obszarze wsparcia PO WER „DOBRE RZĄDZENIE”), należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Społeczeństwa Obywatelskiego

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

 

albo dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w kopercie opisanej i zaadresowanej zgodnie z powyższym wzorem na Dziennik Podawczy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14), w godzinach 8:15 – 16:15.

 

6. Procedura naboru

Proces naboru ekspertów zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

 

 1. Analiza zgłoszonych wniosków przez Instytucję Pośredniczącą pod kątem spełniania wymaganych kryteriów. Osoby składające wnioski zostaną powiadomione o wyniku weryfikacji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń Instytucja Pośrednicząca zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego etapu naboru w postaci testu wiedzy bądź rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 1. Osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą proces weryfikacji, otrzymają – za pośrednictwem Instytucji Pośredniczącej - dostęp do platformy e-learningowej www.eksperci.efs.gov.pl[4]. Warunkiem wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów będzie uzyskanie certyfikatu PO WER w terminie 1 miesiąca od otrzymania ww. pozytywnej informacji (osoby posiadające ww. certyfikat proszone są o złożenie jego kopii wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi).

 

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, automatycznie zostaną wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.16 PO WER, który zostanie opublikowany na stronie www.efs.kprm.gov.pl.Wykaz kandydatów na ekspertów będzie obejmował: imię i nazwisko kandydata na eksperta, adres jego poczty elektronicznej oraz wskazanie dziedziny, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia, tj. „Dobre rządzenie”.

 

7. Pozostałe informacje

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.

KPRM zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

 

8. Kontakt

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 71 03, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl

 

 

[1] O których mowa w art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn, zm). Kandydaci na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.

[2] Kandydaci na ekspertów zobowiązani są do ukończenia szkolenia e-learningowego dla osób dokonujących oceny projektów w ramach PO WER, uprawniającego do oceny projektów PO WER w Priorytecie II.. W przypadku gdy kandydat nie posiada takiego certyfikatu, Instytucja Pośrednicząca umożliwi jego uzyskanie poprzez zapisanie kandydata na szkolenie e-learningowe dla osób dokonujących oceny projektów w ramach PO WER dostępne poprzez stronę internetową www.eksperci.efs.gov.pl.

[3] Zgodnie z art. 68a ust. 3  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

[4] Nie dotyczy osób przedstawiających certyfikat już na etapie składania dokumentów aplikacyjnych.