Uzupełniający nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE”

10.05.2021
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP POWER) dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. "Usprawnienie procesu stanowienia prawa", zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE”. IP POWER korzysta z pomocy ekspertów przy ocenie wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tego Działania.

1. Kto może kandydować?

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów[1] może ubiegać się osoba, która jednocześnie spełni następujące warunki:

a) korzysta z pełni praw publicznych;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

d) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej PO WER, w ramach której dokonywany jest wybór projektów;

e) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;

f) złoży oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 68a ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818. z późn, zm) oraz „Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020”, i że nie jest pracownikiem Instytucji Pośredniczącej w KPRM;

g) złoży oświadczenie kandydata na eksperta dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych oraz ich umieszczenia w "Wykazie kandydatów na ekspertów" prowadzonym przez KPRM.

 

2. Szczegółowe wymogi spełniania warunków opisanych w pkt. 1 d i 1 e.

Warunkiem uznania przez IP POWER spełniania wymagań określonych w pkt d i e jest:

 • posiadanie przez kandydata wykształcenia wyższego oraz doświadczenia w dziedzinie „Dobre rządzenie”. IP POWER zweryfikuje spełnianie tych wymagań na podstawie przedstawionych przez kandydata dokumentów oraz oświadczeń. Posiadanie doświadczenia oznacza minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe lub poświadczony publikacjami dorobek naukowo-badawczy w zakresie problematyki procesu stanowienia prawa, monitoringu działalności władz publicznych przez partnerów społecznych lub organizacji pozarządowych (w tym udział w konsultacjach społecznych), oraz
 • posiadanie certyfikatów PO WER (kopii certyfikatów ukończenia szkoleń on-line przeprowadzonych za pośrednictwem Platformy Ekspertów EFS www.eksperci.efs.gov.pl) bądź ich uzyskanie w terminie 1 miesiąca od otrzymania informacji o przejściu przez kandydata wstępnej weryfikacji.

Kandydaci na ekspertów zobowiązani są do ukończenia szkoleń e-learningowych dla osób, które oceniają projekty w ramach PO WER w Priorytecie II. W przypadku gdy kandydat nie posiada takich certyfikatów, musi zarejestrować się na stronie www.eksperci.efs.gov.pl i ukończyć szkolenia obowiązkowe z tematów:

 1. Kwalifikowalność wydatków.
 2. Ocena projektów - Wytyczne w zakresie trybów wyborów projektów na lata 2014-2020.
 3. Zasady oceniania wniosków o dofinansowanie w ramach PO WER.
 4. Dostępność projektu dla osób z niepełnosprawnościami.
 5. Zarządzanie i realizacja projektów z udziałem środków EFS.
 6. Zasady przekazywania informacji o projekcie i rekrutowania uczestników.
 7. Zasady realizacji projektów partnerskich w PO WER.
 8. Pomoc publiczna.
 9. Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi.

 

3. Co musi zawierać dokumentacja aplikacyjna?

Uzupełniony "Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów" (Załącznik nr 1) wraz z:

 • kopiami dokumentów poświadczającymi spełnianie wymogów wykształcenia i doświadczenia wykazanych we wniosku,
 • kopiami certyfikatów z ukończonych szkoleń na platformie www.eksperci.efs.gov.pl (dotyczy osób które ukończyły szkolenia przed rozpoczęciem naboru),
 • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 68a ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818. z późn, zm) oraz "Wytycznych w zakresie korzystania z usług ekspertów w ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020"[2], oraz że nie jest pracownikiem Instytucji Pośredniczącej w KPRM (Załącznik nr 2);
 • oświadczenie kandydata na eksperta dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, który zostanie upubliczniony na stronie Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 PO WER www.efs.kprm.gov.pl (Załącznik nr 3).

 

4. Termin składania dokumentów.

Dokumenty należy składać do 21 maja 2021 r. (UWAGA! Decyduje data wpływu na mejla efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl).

 

5. Miejsce składania dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne należy przesłać w formie elektronicznej (podpisane i zeskanowane dokumenty)  na adres mejlowy: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl,  w tytule mejla wpisując „Nabór na ekspertów”.

 

6. Procedura naboru

Proces naboru ekspertów zostanie przeprowadzony dwuetapowo:

1) Analiza zgłoszonych wniosków przez IP POWER pod kątem spełniania wymaganych kryteriów. Osoby, które złożą wnioski zostaną powiadomione o wyniku ich weryfikacji.

W przypadku dużej liczby zgłoszeń IP POWER zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego etapu naboru w postaci testu wiedzy bądź rozmowy kwalifikacyjnej.

2) Osoby, które z wynikiem pozytywnym przejdą proces weryfikacji, zobowiązane są do przesłania certyfikatów z ukończonych szkoleń o których mowa w pkt 2. Warunkiem wpisu do "Wykazu kandydatów na ekspertów" będzie uzyskanie certyfikatów PO WER w terminie 1 miesiąca od otrzymania ww. pozytywnej informacji (osoby posiadające certyfikaty POWER proszone są o złożenie ich kopii wraz z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi).

Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, automatycznie zostaną wpisani do "Wykazu kandydatów na ekspertów" prowadzonego przez IP POWER, który zostanie opublikowany na stronie www.efs.kprm.gov.pl. Wykaz kandydatów na ekspertów będzie obejmował: imię i nazwisko kandydata na eksperta, adres jego poczty elektronicznej oraz wskazaną dziedzinę, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia, tj. „Dobre rządzenie”.

 

7. Pozostałe informacje.

Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.

KPRM zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przesłanych dokumentów.

 
8. Kontakt.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 73 31, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl.

 

 

 

[1] O których mowa w art. 68a ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818. z późn, zm). Kandydaci na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.

[2] Zgodnie z art. 68a ust. 3  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818. z późn, zm) oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.