Wsparcie w ramach Działania 2.16

20.02.2018
Uprzejmie informujemy, że Instytucja Pośrednicząca planuje kontynuację wsparcia w ramach Działania 2.16 PO WER, tj. otwieranie nowych konkursów mających na celu wzmocnienie potencjału podmiotów uczestniczących w procesie stanowienia prawa krajowego. W szczególności, w drugiej połowie 2018 roku planowana jest organizacja naboru w zakresie wzmocnienia kompetencji instytucji dialogu obywatelskiego oraz kontynuacja wsparcia w obszarze rozwoju współpracy pomiędzy administracją publiczną a organizacjami pozarządowymi.

Oznacza to kontynuację wsparcia w następujących typach operacji określonych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój:

  • Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej;
  • Rozbudowanie procesu konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form konsultacji społecznych (m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie) w oparciu o zasady konsultacji społecznych.

O szczegółach dotyczących wsparcia, w szczególności o terminach i kryteriach naboru, będą Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej Instytucji Pośredniczącej oraz wyszukiwarki ogłoszeń o naborach na portalu funduszy europejskich (www.funduszeeuropejskie.gov.pl).

Zachęcamy również do odwiedzin strony Pełnomocnika Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania (www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl), gdzie znajdą Państwo m. in. informacje dotyczące organizacji konkursu FIO w roku 2018.