Wydłużony termin oceny w konkursie pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa

24.03.2017
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że ze względu na wydłużoną procedurę oceny wniosków wyniki konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–006/16 pn. „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” zostaną ogłoszone w kwietniu.