Zalecenia Komisji Europejskie w zakresie PZP

16.08.2016
Zalecenia audytowe Komisji Europejskiej w sprawie postępowań o udzielenie zamówień publicznych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, należy ją stosować w przypadku udzielania zamówień publicznych przez osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot:

a) finansują je w ponad 50 % lub

b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub

c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub

d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego

- o ile osoba prawna nie działa w zwykłych warunkach rynkowych, jej celem nie jest wypracowanie zysku i nie ponosi strat wynikających z prowadzenia działalności.

Grupa podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy odpowiada na gruncie dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18AA/E (dalej: dyrektywa) kategorii podmiotów prawa publicznego. Stosownie do treści art. 2 ust. 1 pkt 4 dyrektywy, pod pojęciem podmiotu prawa publicznego należy rozumieć każdy podmiot, który łącznie spełnia następujące przesłanki:

a) został utworzony w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie maja charakteru przemysłowego ani handlowego;

b) posiada osobowość prawną; oraz

jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne podmioty prawa publicznego; bądź jego zarząd podlega nadzorowi ze strony tych władz lub podmiotów;  bądź ponad połowa członków jego organu administrującego, zarządzającego  lub nadzorczego została wyznaczona przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne podmioty prawa publicznego.

Szczegółowe objaśnienie sposobu weryfikacji spełnienia poszczególnych przesłanek wynikających z ww. przepisów zawierają następujące opinie Prezesa UZP, zamieszczone na stronie www.uzp.gov.pl, w zakładce Repozytorium wiedzy - Interpretacja przepisów:

 •  „Podmioty prawa publicznego w świetle prawa UE",
 • „Obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez fundacje praż stowarzyszenia -  stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 3 oraz art. 3 ust. 1 pkt 5",
 •  „Stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych przez organizacje pozarządowe uzyskujące dotacje z budżetu państwa na realizację zadań publicznych",
 •  „Stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przez jednostki badawczo-rozwojowe -  ocena możliwości wyłączenia",
 •  „Obowiązek   stosowania   przepisów   ustawy  -  Prawo  zamówień   publicznych   przez   instytuty badawcze (dawniej jednostki badawczo - rozwojowe)".

Ponadto, zagadnienia dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych przez podmioty prawa publicznego były poruszane w następujących orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej:

 • wyrok z 10 listopada 1998 r. w sprawie C - 360/96,
 • wyrok z 15 stycznia 1998 r. w sprawie C - 44 /96,
 • wyrok z 3 października 2000 r. w sprawie C- 380/98,
 • wyrok z 1 lutego 2001 r. w sprawie C-237/99,
 • wyrok z 10 maja 2001 r. w sprawach połączonych C-223/99 i C-260/99,
 • wyrok z 12 grudnia 2002 r. w sprawie C - 470/99,
 • wyrok z 27 lutego 2003 r. w sprawie C-373/00,
 • wyrok z 13 grudnia 2007 r. w sprawie C-337/06,
 • wyrok z 10 września 2009 r. w sprawie C-573/07.

Powyższe interpretacje Prezesa UZP i orzeczenia TSUE stanowią kompendium wiedzy na temat zakresu podmiotowego stosowania ustawy Pzp określonego w art. 3 ust. 1 pkt 3 tej ustawy. Uprzejmie proszę o zapoznanie się z powyższymi dokumentami i stosowanie wskazówek w nich zawartych na potrzeby weryfikacji, czy dany beneficjent jest zobowiązany do stosowania ustawy Pzp. Proszę także o przekazanie ww. informacji beneficjentom realizującym projekty pod nadzorem Państwa instytucji.