Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie 5 kontroli projektów

01.03.2022
Instytucja Pośrednicząca PO WER w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zaprasza Państwa do składania ofert na przeprowadzenie 5 kontroli projektów konkursowych realizowanych w ramach Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zapraszamy do składania ofert w ramach prowadzonego rozeznania rynku na realizację zadania polegającego na: „Przeprowadzeniu 5 kontroli projektów konkursowych w ramach Działania 2.16 PO WER, zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 5 kontroli projektów konkursowych w ramach Działań 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), których stroną umowy jest Skarb Państwa – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, w ramach zadań realizowanych przez Departament Społeczeństwa Obywatelskiego. Kontrole zostaną zrealizowane w terminie od 01.04.2022 do 27.07.2022 r. z zastrzeżeniem, że informacja pokontrolna i lista sprawdzająca do ostatniej kontroli przeprowadzonej przez Wykonawcę muszą być przesłane do Zamawiającego do 30.07.2022 r.

Termin składania ofert: do 09.03.2022 r.

Ofertę w postaci elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w formie skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego należy przesłać do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na adres e-mail: Aleksandra [dot] Ciszewska [at] kprm [dot] gov [dot] pl

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki zamówienia znajdą Państwo w poniższych plikach.

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2022 r.