Zaproszenie do składania ofert dot. opracowania w wersji elektronicznej publikacji – broszury podsumowującej wdrażanie projektów przez IP w KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER

18.08.2022
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej opracowania w wersji elektronicznej publikacji – broszury podsumowującej wdrażanie projektów przez IP w KPRM w ramach Działania 2.16 PO WER

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2021 r., w części dotyczącej „Informacji i promocji”.

Oferty dotyczące wykonania i przesłania publikacji - broszury  należy przesyłać noraz na adres: Malgorzata [dot] Faszczewska [at] kprm [dot] gov [dot] pl. nie później niż do dnia 2 września 2022 r. do 16:00 (liczy się data wpływu oferty do KPRM).

Dokumenty, które należy załączyć do oferty:
- wypełniony Formularz ofertowy.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1509, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z .2020 r., poz. 1086, z późn. zm.).

W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w przewidzianym terminie, IP w KPRM zastrzega możliwość rezygnacji z organizacji powyższego zamówienia.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: Malgorzata [dot] Faszczewska [at] kprm [dot] gov [dot] pl.