Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usługi szkoleniowej

05.07.2023
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania ofert w zakresie świadczenia usługi szkoleniowej dotyczącej przygotowania zakresu merytorycznego i przeprowadzenia dwóch wykładów w formie on-line na temat przygotowania wniosków o dofinansowanie i zasad realizacji projektów w perspektywie finansowej Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Wybór wykonawcy odbędzie się zgodnie z procedurą rozeznania rynku, bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). Zamówienie będzie finansowane ze środków projektu Pomocy technicznej PO WER dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na lata 2021-2022 (środki na 2023 r).