Zmiana Regulaminów ogłoszonych konkursów

23.11.2016
Informacja na temat zmian ogłoszonych Regulaminów konkursów dot. wsparcia organizacji pozarządowych i partnerów społecznych w zakresie ich zdolności do udziału w procesie stanowienia prawa oraz monitorowania zmian prawa przez partnerów społecznych.

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje o ogłoszeniu zmian dwóch Regulaminów konkursów:

  • Regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-006/16 pn. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa,
  • Regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-008/16 pn. Prowadzenie przez partnerów społecznych działań w zakresie monitorowania prawa gospodarczego i prawa pracy.

 

Zmiany wynikają z wątpliwości interpretacyjnych zgłoszonych przez potencjalnych wnioskodawców i dotyczą one:

  • rozumienia pojęcia przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w przypadku pierwszego konkursu oraz
  • trybu wyboru partnerów w projektach możliwych do dofinansowania w ramach obydwu ww. konkursów.

 

Wprowadzone modyfikacje mają charakter uzupełniający i nie pociągają za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach żadnego z ww. konkursów, które kończą się 30 listopada 2016 r. W szczególności nie nakładają na potencjalnych wnioskodawców nowych obowiązków ani nie zawężają możliwych form wsparcia do zastosowania w projektach możliwych do dofinansowania.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem ich ogłoszenia.