Zmiana Regulaminów ogłoszonych konkursów

24.05.2017
Informacja na temat zmian ogłoszonych Regulaminów konkursów dot. wsparcia przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych.

W Regulaminie konkursu nr POWR.02.16.00-IP.06-00-010/17 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych wprowadza się następujące zmiany:

 
1) w Rozdziale I. INFORMACJE OGÓLNE, w podrozdziale 3. Podstawowe informacje na temat konkursu w punkcie:

„9) Pojedyncza runda konkursu obejmuje nabór wniosków, a następnie ich ocenę oraz opublikowanie listy ocenionych projektów, zawierającą oceny, ze wskazaniem projektów wybranych do dofinansowania.”

dodaje się zdanie drugie w następującym brzmieniu:

„IOK szacuje, że rozstrzygnięcie każdej rundy konkursu nastąpi w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia naboru w jej ramach (termin orientacyjny).”

2) Załącznik 11 do Regulaminu konkursu pn. Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków w ramach PO WER opracowanego przez jego Instytucję Zarządzającą zastępuje się dokumentem w załączonym kształcie.