Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20

29.09.2020
Komunikatem z 29 września 2020 r. Instytucja Pośrednicząca zmieniła Regulamin konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–015/20 pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności”. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.