Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21

10.12.2021
Komunikatem z 10 grudnia 2021 r. Instytucja Pośrednicząca zmieniła Regulamin konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–016/21 pn. „Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa”. Zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.