Zmiana SzOOP PO WER

22.04.2016
Skutki dla konkursu dot. wsparcia pogłębionych konsultacji publicznych

Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER uprzejmie informuje, że ze zmiany Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zatwierdzonej przez Ministra Rozwoju w dniu 24 marca 2016 r.), wynika m.in., że wnioskodawca będący organem administracji samorządowej i rządowej nie może zawrzeć partnerstwa z podległą mu jednostką budżetową.

Zmiana ta wywiera wpływ na Regulamin konkursu POWR.02.16.00–IP.06–005/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, w którym aktualnie trwa nabór wniosków do dofinansowania.

Wpływa to bezpośrednio na zakres oceny spełniania VIII ogólnego kryterium oceny formalnej wskazanego w cz. V ppkt 2.2 Regulaminu tego konkursu (str. 45), tj.:

Spełnione zostały wymogi dotyczące:

1) wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w art. 33 ust. 2-4 ustawy;

2) braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy oraz w SzOOP PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym ze SzOOP PO WER tj. przed złożeniem wniosku albo przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku.

Aktualna (4. Wersja) Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zatwierdzonego w dniu 24 marca 2016 r.) dostępna jest pod adresem https://www.power.gov.pl/strony/wiadomosci/szczegolowy-opis-osi-prioryte... oraz http://www.power.gov.pl/media/17361/SZOOPPOWER24032016.pdf.