Zmiana Wytycznych w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

07.11.2016
3 listopada zostały podpisane zmienione Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020. Wprowadzone zmiany wynikają z nowego podziału zadań pomiędzy Instytucjami Zarządzającymi Krajowymi Programami Operacyjnymi a Instytucją do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa w obszarze informacji i promocji. Zmiany wynikają również z pierwszych doświadczeń wdrażania Strategii Komunikacji Polityki Spójności oraz strategii komunikacji poszczególnych programów. Wytyczne obowiązują od 3 listopada 2016 r.