Zmiana "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020"

13.01.2021
Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zatwierdził zmianę "Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020", która weszła w życie od 1.01.2021 r.

Zmiana wprowadza nowe wymogi dotyczące potwierdzania kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) projektów EFS (podrozdział 8.2).

W załączniku znajdziecie Państwo „Materiał informacyjny w zakresie procedury potwierdzania dokumentem urzędowym kwalifikowalności uczestników (osób bezrobotnych oraz biernych zawodowo) w projektach EFS”.