Ewaluacja w Działaniu 5.1

Okładka raportu z badania ewaluacyjnego
Prowadzenie ewaluacji jest wymogiem nałożonym przez artykuł 47 Rozporządzenia Rady nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Obowiązek oceny programów operacyjnych wynika także z przepisów ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (artykuł 17).
2011
Instytucja Pośrednicząca II stopnia (IP2) dla Działania 5.1 Programu Kapitał Ludzki (PO KL) „Wzmocnienie potencjału administracji rządowej” zrealizowała ewaluację pt. Ocena skuteczności działań współfinansowanych z EFS na rzecz wzmocnienia potencjału administracji rządowej.
Badanie ewaluacyjne wykonała na zlecenie IP2 firma ECORYS Polska, w okresie maj-wrzesień 2011 r.  
Głównym pytaniem, na jakie miała udzielić odpowiedzi zlecona ewaluacja było: Czy działania współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz wzmocnienia potencjału administracji rządowej są skuteczne?  Przeprowadzone badanie ma pomóc w ocenie osiągania celów szczegółowych PO KL przez Działanie 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej.
Dodatkowo, założono, iż ewaluacja powinna pomóc w określeniu ewentualnych kierunków zmian interwencji w zakresie wsparcia na rzecz administracji rządowej, zmiany/dodania typów projektów (operacji) wskazanych jako narzędzia do realizacji postawionych celów oraz określenia nowych projektów, których realizacja przyczyni się do osiągnięcia założonych celów w obszarze Działania 5.1.
Główny nacisk w badaniu został położony na kryterium skuteczności, rozumiane jako ocena stopnia osiągnięcia założonych celów interwencji ustalonych na etapie programowania. Punktem odniesienia dla przeprowadzonej oceny były cele szczegółowe i efekty wskazane w PO KL w zakresie dotyczącym PO KL. 
Produktami powstałymi w wyniku realizacji ewaluacji są raport i broszura:
Serdecznie zachęcamy do zapoznania sie z materiałami, które zamieszczamy poniżej.

 

2009

W maju 2009 roku zakończono realizację badania ewaluacyjnego, zleconego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia w KPRM, pt. "Ewaluacja zakresu wsparcia oraz ocena pierwszego etapu wdrażania Działania 5.1 PO KL". W związku z powyższym mamy przyjemność przekazać pełną wersję raportu końcowego obejmującą pierwszy moduł badania oraz broszurę zawierającą najistotniejsze wnioski i rekomendacje z ewaluacji.
 
2008
W ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL) zrealizowane zostały następujące projekty ewaluacyjne:
  • "Ewaluacja projektów szkoleniowych: Szkolenia generalne i Szkolenia językowe - I etap";
  • "Ewaluacja projektów: szkoleniowego oraz pomocy doradczej i szkoleniowej".
 
Celem projektów było przeprowadzenie badań ewaluacyjnych wybranych projektów realizowanych w ramach Działania 2.4 SPO RZL.