Konferencja „Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”

28.09.2016
W dniu 15 września br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się konferencja pt. Społeczeństwo obywatelskie w procesie stanowienia prawa – wsparcie ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Poświęcona była m.in. naborom i zasadom realizacji projektów w ramach Działania 2.16 Programu, w którym Kancelaria Prezesa Rady Ministrów pełni rolę Instytucji Pośredniczącej. Organizatorem konferencji był Pełnomocnik Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie Pełnomocnika Rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego. Pan Minister Wojciech Kaczmarczyk pokrótce omówił Działanie 2.16., przedstawił jego cele, odbiorców oraz typy przewidzianego wsparcia dla organizacji pozarządowych, partnerów społecznych i administracji centralnej. Następnie Pełnomocnik przedstawił informacje dotyczące postępu prac nad Narodowym Programem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NPRSO). Wymienił tu przede wszystkim działalność pięciu tematycznych zespołów eksperckich zajmujących się poszczególnymi blokami zagadnieniowymi Programu.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja Pani Weroniki Najda, Zastępcy Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której nakreśliła w jaki sposób Działanie 2.16 wpisuje się w planowane przez Pełnomocnika działania wspierające dobre rządzenie i dialog obywatelski Omówiony został również proces naborów wniosków projektowych. Uczestnicy zostali m. in poinformowani o celach działań, wysokości alokacji (22 mln Euro), odbiorcach i kierunkach wsparcia, oraz o ogłoszonych i planowanych konkursach w ramach Działania 2.16.

Następnie Pan Krzysztof Motyk, Naczelnik Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Spraw Obywatelskich KPRM przedstawił szczegółowe zasady naboru w ramach konkursu „Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa” ogłoszonego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Działania 2.16.  W prezentacji zostały omówione m. in. cele, wskaźniki, jakie powinny realizować projekty realizowane w ramach konkursu oraz wymagane rezultaty. Uczestnicy zapoznani zostali także z aspektem finansowym konkursu. Omówiono zasady kwalifikowalności wydatków, okresy kwalifikowalności oraz kryteria kwalifikowalności projektów.  Część pierwszą konferencji zakończyła dyskusja.  

W drugiej części konferencji uczestnicy mieli możliwość uczestniczyć w spotkaniach warsztatowych z pracownikami Departamentu Spraw Obywatelskich, którzy udzielali informacji w zakresie założeń konkursu i kryteriów wyboru projektów, przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz podstawowych zagadnień kwalifikowalności wydatków.

W konferencji wzięło udział ponad 100 osób, reprezentujących lokalne i ogólnopolskie organizacje pozarządowe, obecni byli przedstawiciele partnerów społecznych i administracji państwowej.