Zaproszenie do składania ofert dot. przeprowadzenia szkolenia dla beneficjentów dla Działania 2.16

09.11.2021
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zaprasza do składania oferty dotyczącej przeprowadzenia dwudniowego szkolenia on-line dla beneficjentów na temat: "Kwalifikowalność wydatków, kontrola projektów i sporządzanie wniosku o płatność".

Zamówienie zostanie sfinansowane ze środków Projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dla IP w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na 2021 r., w części dotyczącej „Informacji i promocji”.

Oferty należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail (w formie skanów): Piotr [dot] Gierlach [at] kprm [dot] gov [dot] pl, nie później niż do dnia 18 listopada 2021 r. do 23:59 (liczy się data wpływu oferty do KPRM).
 

Dokumenty, które należy załączyć do oferty:
- Wypełniony Formularz oferty zawierający wypełnione załączniki nr 1, 2 i 3;
- Zakres programu szkolenia oraz przykład materiałów szkoleniowych zgodnie z punktem 3.3 SIWZ.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1509, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1086, z późn. zm.).

W przypadku powstania okoliczności uniemożliwiających realizację zadania w przewidzianym terminie, IP w KPRM zastrzega możliwość rezygnacji z organizacji powyższego zamówienia.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy: Piotr [dot] Gierlach [at] kprm [dot] gov [dot] pl lub pod numerem telefonu: 22 694 63 25.