Zmiana regulaminu konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa

16.05.2019
Komunikatem z dn. 16 maja 2019 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa . Wprowadzona modyfikacja ma charakter uzupełniający i nie pociąga za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, który kończy się 31 maja 2019 r. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Szczegóły dotyczące zmiany Regulaminu znajdą Państwo na stronie konkursu pod adresem: https://efs.kprm.gov.pl/konkurs-nr-powr021600-ip06-00-01219