konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów działając jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 PO WER ogłasza konkurs nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19 pn. Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

Kto może składać wnioski? 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt może być realizowany w partnerstwie. Partnerzy w projekcie muszą spełniać warunek minimum 2-letniego doświadczenia w zakresie monitorowania zmian prawa gospodarczego lub prawa pracy.

Na co można otrzymać dofinasowanie projektu?

Konkurs umożliwi dofinansowanie podnoszenia kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomii przedsiębiorstwa, analizy finansowej.

Przy planowaniu projektu należy uwzględnić czas trwania procedury konkursowej. IOK szacuje, że rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do listopada 2019 r.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 31 maja 2019 r.

Wnioski złożone po terminie wskazanym powyżej nie będą rozpatrywane.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie jest składany w formie dokumentu elektronicznego na formularzu obowiązującym dla projektów wdrożeniowych wyłącznie za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA (https://sowa.efs.gov.pl).

Za datę wpływu wniosku o dofinansowanie przyjmuje się datę złożenia wersji elektronicznej wniosku w systemie obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA.

Kryteria wyboru projektu

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w załączonym poniżej Regulaminie konkursu.

Finanse

Planowana alokacja na niniejszy konkurs wynosi 10 000 000,00 PLN.

Dokumenty do pobrania

Wszelkie niezbędne informacje zawiera załączony poniżej Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 65 83, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm [dot] gov [dot] pl

Zmiany i sprosotowania do Regulaminu konkursu

1. Komunikatem z 16 grudnia 2019 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

2. Komunikatem z dn. 16 maja 2019 r. Instytucja Pośrednicząca uzupełniła Regulamin konkursu. Wprowadzona modyfikacja ma charakter uzupełniający i nie pociąga za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu, który kończy się 31 maja 2019 r. Powyższa zmiana wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

3. Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, iż w zapisie w Regulaminie Konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–012/19, w podrozdziale 2.3.2 Program, pkt 1, zdanie ostatnie zamiast „Program będzie liczył do 30 stron tekstu formatu A4” powinno brzmieć: „Analiza będzie liczyła do 30 stron tekstu formatu A4”.

Wprowadzona modyfikacja ma charakter stylistyczny i nie pociągają za sobą konieczności wydłużania okresu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach ww. konkursu, który kończy się 31 maja 2019 r. W szczególności modyfikacja nie nakłada na potencjalnych wnioskodawców nowych obowiązków ani nie zawęża możliwych form wsparcia do zastosowania w projektach możliwych do dofinansowania.