Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE). Został utworzony w 1957 roku, by redukować różnice w zamożności i jakości życia we wszystkich państwach członkowskich i regionach UE. Fundusz ten promuje spójność gospodarczą i społeczną. EFS zajmuje się promocją zatrudnienia w UE. Był to pierwszy fundusz strukturalny Wspólnot Europejskich. Europejski Fundusz Społeczny od lat 60-tych ewoluował wielokrotnie w celu dostosowania się do szybko zmieniającej się sytuacji polityczno-gospodarczej Europy.
 

Europejski Fundusz Społeczny jest kluczowym elementem strategii UE na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, która ma poprawić jakość życia obywateli UE, zapewniając im lepsze kwalifikacje i większe szanse na rynku pracy.

EFS promuje spójność gospodarczą i społeczną, poprzez tworzenie większej liczby miejsc pracy, wyższej jakości. Środki finansowe są dzielone pomiędzy państwa członkowskie i regiony, w szczególności te, gdzie rozwój gospodarczy jest mniej zaawansowany.
 
Szczegółowe zadania Europejskiego Funduszu Społecznego to:
 
• wspieranie osób: edukacja i szkolenia zawodowe; pomoc w zatrudnieniu; wyższa edukacja, rozwój nauk i badań nad zagadnieniami objętymi przez EFS; tworzenie miejsc pracy
 
• wspieranie struktur i systemów: poprawa systemu edukacji i szkoleń, modernizowanie usług zatrudnienia; integrowanie systemu edukacji ze światem pracy; tworzenie systemów przewidywania potrzeb w zakresie kwalifikacji pożądanych na rynku pracy
 
• zapewnienie dodatkowych środków i podwyższenie świadomości
społecznej: zapewnienie świadczeń dodatkowych dla osób, które biorą udział w organizowanych programach, a które mają na utrzymaniu inne osoby; rozwój dodatkowych umiejętności; podwyższanie świadomości społecznej; rozpowszechnianie niezbędnych informacji o rynku pracy.