Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

W latach 2007-2013 Polska otrzyma największą - w ramach EFS - alokację spośród wszystkich krajów Unii korzystających z Funduszu.
Cele i zadania Europejskiego Funduszu Społecznego są osiągane poprzez realizację Programu Kapitał Ludzki. Program zawiera liczne obszary wsparcia EFS w tym m.in. zatrudnienie, wykluczenie społeczne, kwalifikacje pracowników, edukację i rozwój instytucjonalny administracji. Obejmuje on dziesięć priorytetów. Priorytety od I do V dotyczą wzmocnienia instytucji rynku pracy, polityki społecznej, edukacji i administracji publicznej na poziomie centralnym. Priorytety od VI do IX skupiają się na przedsiębiorczości i edukacji w regionach.
Celem głównym Programu jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej.