Realizacja projektów w Działaniu 5.1 Programu Kapitał Ludzki

Departament Kontroli i Nadzoru w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wykonuje zadania Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) dla Działania 5.1 PO KL i nadzoruje projekty realizowane przez następujących beneficjentów:
 
- w ramach Poddziałania 5.1.1 Modernizacja systemów zarządzania i podnoszenie kompetencji kadr:
projekty systemowe
- w ramach Poddziałania 5.1.2 Wdrażania systemu zarządzania finansowego w ujęciu zadaniowym (projekty systemowe):
- w ramach Poddziałania 5.1.3 Staże i szkolenia praktyczne dla słuchaczy KSAP (projekty systemowe):
projekty konkursowe (informujemy, że IP 2 w KPRM nie prowadzi w chwili obecnej nowych naborów na projekty konkursowe)
 
Ponadto, IP2 w KPRM zrealizowała w ramach Poddziałania 5.1.1 projekt własny w partnerstwie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych (projekt systemowy).