Sektorowy Program Operacyjny RZL

Głównym celem SPO RZL jest: „budowa otwartego, opartego na wiedzy społeczeństwa poprzez zapewnienie warunków do rozwoju zasobów ludzkich w drodze kształcenia, szkolenia i pracy”.
Realizacja niniejszego celu przyczyni się do rozwijania konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy i przedsiębiorczości. Harmonijny rozwój gospodarki ma zapewnić wzrost zatrudnienia i osiągnięcie spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej z Unią Europejską na poziomie regionalnym i krajowym.
Informacje o SPO RZL
Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich podobnie jak Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego i Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Ma na celu wspieranie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu i wykluczeniu społecznemu, wspieranie różnorodnych form kształcenia ustawicznego, doskonalenie kadr gospodarki 
i rozwój przedsiębiorczości, aktywne działania na rzecz promowania równości na rynku pracy, prowadzących do elastyczności rynku pracy i mobilności zawodowej. Równomierny rozwój gospodarki zapewni wzrost zatrudnienia i osiągnięcia spójności społecznej 
i ekonomicznej z Unią Europejską na poziomie zarówno regionalnym, jak i krajowym. 
Cele SPO RZL są osiągane poprzez realizację trzech Priorytetów: 
• Priorytet 1: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej,
• Priorytet 2: Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy 
• Priorytet 3: Pomoc techniczna 
 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów uczestniczy we wdrażaniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. KPRM jest jedynym projektodawcą i zarazem Instytucją Wdrażającą dla Działania 2.4 „Wzmocnienie zdolności administracyjnych. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów realizuje również projekty w ramach Priorytetu 3 Pomoc Techniczna. 
 
Celem Działania 2.4 jest wzmacnianie zdolności administracyjnych szczebla centralnego i regionalnego poprzez organizacyjne i finansowe wsparcie szkoleń, zapewnienie profesjonalnego i efektywnego wypełniania zadań administracji rządowej dzięki odpowiednim programom szkoleniowym, zaspokajanie zapotrzebowania na szkolenia wynikające 
z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 
 
Zgodnie z uzasadnieniem wyboru Działania 2.4 zawartym w Uzupełnieniu Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, w celu zapewnienia profesjonalnego i skutecznego wykonywania zadań przez administrację publiczną, niezbędne jest odpowiednie przygotowanie i przeszkolenie członków korpusu służby cywilnej realizujących zadania nałożone na administrację rządową. W ten cel wpisują się właśnie projekty realizowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach Działania 2.4 SPO RZL. 
 
Ostatecznymi Beneficjentami projektów realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów są członkowie korpusu służby cywilnej oraz członkowie Państwowego Zasobu Kadrowego zatrudnieni w ministerstwach, urzędach centralnych, urzędach wojewódzkich oraz urzędach administracji zespolonej i niezespolonej wszystkich szczebli.
Na realizację Działania 2.4 przeznaczono ogółem 6 667 679 euro  (w tym wkład  EFS 5 000 171 euro, wkład krajowy 1 667 508 euro). Wsparciem w ramach Działania objętych zostało około 15 000 beneficjentów ostatecznych.
Dotychczas zrealizowano następujące projekty: 
• „Opracowanie i przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych administracji rządowej”, 
• „Opracowanie standardu kwalifikacji członka korpusu służby cywilnej”, 
• „Szkolenia dla dyrektorów generalnych – etap I, 
• „Szkolenia dla dyrektorów generalnych – etap II”, 
• „Szkolenia językowe – etap I”, 
• „Szkolenia generalne”, 
• „Opracowanie założeń programowych szkoleń generalnych i specjalistycznych”, 
• „Opracowanie programów szkoleniowych w zakresie funkcjonowania Unii Europejskiej, 
• „Pomoc doradcza i szkoleniowa dla służby cywilnej”. 
• „Szkolenia na temat Unii Europejskiej”, 
• „Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej”, 
• „Szkolenia generalne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej – wyższy i średni szczebel   zarządzania”, 
• „Szkolenia językowe – etap II”, 
• „Szkolenia dla dyrektorów generalnych oraz dyrektorów realizujących politykę kadrową urzędu”. 
 
W trakcie realizacji znajdują się natomiast następujące projekty: 
• „Szkolenia dla dyrektorów generalnych – etap III”, 
• "Szkolenie z metodologii opisów i wartościowania stanowisk pracy - I etap". 
 
W ramach realizowanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów projektów wsparciem zostanie objętych w sumie około 15 000 beneficjentów ostatecznych – członków korpusu służby cywilnej oraz Państwowego Zasobu Kadrowego. Rekrutacja na wszystkie szkolenia została już zakończona. 
 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów korzysta również ze wsparcia realizowanego w ramach następujących Działań Priorytetu 3 SPO RZL „Pomoc Techniczna”: 
 
• Działanie 3.1 schemat c) – Wsparcie zarządzania SPO RZL - projekt  Wsparcie kadrowe KPRM w zakresie zarządzania, monitoringu i kontroli finansowej.
• Działanie 3.2 schemat c) – Informacja i promocja działań SPO RZL - projekt Promocja SPO RZL i PO KL realizowana przez KPRM.
• Działanie 3.3 – Zakup sprzętu komputerowego - projekt Zakup elektronicznych urządzeń biurowych.