INFORMACJE O SERWISIE

Portal internetowy Instytucji Pośredniczącej II stopnia (IP2) dla Działania 5.1 Wzmocnienie potencjału administracji rządowej, Priorytetu V "Dobre rządzenie" Programu Kapitał Ludzki (PO KL). Zadania IP2 dla Działania 5.1 wykonuje pion wdrażania funduszy strukturalnych w Departamencie Kontroli i Nadzoru Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na portalu znajdują się informacje, które dotyczą udzielanego wsparcia oraz realizowanych projektów.

Przedsięwzięcia prowadzone w ramach Działania 5.1 PO KL realizują Cel szczegółowy 1. "Poprawa zdolności regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsiębiorstw" oraz Cel szczegółowy 2. "Poprawa jakości usług poprzez zwiększenie efektywności procesów zarządzania w administracji rządowej" Priorytetu V PO KL Dobre rządzenie.

Człowiek - najlepsza inwestycja

Aktualności