Zapoznaj się z prawem i dokumentami

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
 

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności oraz rozeznania rynku w ramach PO WER 2014-2020

 

Przewodnik po danych osobowych w projektach PO WER

 

Materiał informacyjny dotyczący kosztów pośrednich projektu PO WER

 

Materiał informacyjny dotyczący zamówień udzielanych w ramach projektów

 

Materiał informacyjny dotyczący stosowania zasady konkurencyjności w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Materiał informacyjny dotyczący stosowania kwot ryczałtowych w projektach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 

Materiał informacyjny dotyczący rozliczania kosztów zaangażowania personelu projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - aktualizacja - styczeń 2018 -

 

Materiał informacyjny dotyczący kwalifikowalności uczestników projektu Programu OperacyjnegoWiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006

 

Program Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
 

Wytyczne w zakresie kontroli dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

 

Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

 

Karta wizualizacji dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój

 

Agenda działań na rzecz równości szans i niedyskryminacji w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

 

Strategia komunikacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

 

Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
 

Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020