Decyzja Komisji Europejskiej w sprawie przyjęcia zmian w Programie Kapitał Ludzki

13.08.2015
W dniu 31 lipca 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Kapitał Ludzki (PO KL), w ramach których dokonano przesunięć finansowych pomiędzy Priorytetami PO KL. Zmieniony Program obowiązuje od 3 sierpnia br.

Zmiany proponowane w PO KL mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego, dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej.

Realokowane środki pochodzą z oszczędności, a zatem zmniejszenie alokacji nie wiąże się
z obniżeniem wartości docelowych wskaźników w pozostałych priorytetach Programu.

Wszystkie proponowane zmiany są korzystne dla beneficjentów i będą miały pozytywny wpływ na konkurencyjność gospodarki, przedsiębiorczość oraz przeciwdziałanie bezrobociu i podnoszenie poziomu aktywności zawodowej.