I posiedzenie Prekomitetu Programu Wiedza Edukacja Rozwój

29.01.2014
W dniu 28 stycznia 2014 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się I posiedzenie Prekomitetu PO WER. Jest to pierwsze tego typu gremium, powołane w państwach członkowskich UE na nową perspektywę. Funkcjonować będzie do momentu powołania właściwego Komitetu Monitorującego Program.

Podczas posiedzenia Prekomitetu przedstawiono kryteria dla projektów Ochotniczych Hufców Pracy, które będą realizowane w 2014 i 2015 r. w celu poprawy sytuacji osób młodych na rynku pracy m.in. poprzez umożliwienie im udziału w szkoleniach, praktykach i stażach zawodowych, oferowanie usług doradztwa zawodowego. Planuje się, że aktywizacją zostanie objętych ponad 6,7 tys. młodych osób (w tym osób z niepełnosprawnościami), a połowa uczestników projektów to będą mieszkańcy powiatów, w których poziom bezrobocia osób w wieku 18-24 lata jest wyższy od średniej stopy bezrobocia młodych w danym województwie.

Omówiono także planowane do sfinansowania z EFS działania w zakresie mobilności międzynarodowej studentów, będące uzupełnieniem działań podejmowanych w programie Erasmus+. Ich celem jest zwiększenie liczby niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej studentów, uczestniczących w zagranicznych wyjazdach stypendialnych w ramach ich programu kształcenia. Zakłada się, że z pomocy skorzysta 160 niepełnosprawnych studentów oraz 1 200 znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

Podczas posiedzenia przedstawiono również informacje o celach i głównych założeniach PO WER oraz o nowych regulacjach dotyczących polityki spójności 2014-2020. Zwrócono szczególną uwagę na znaczenie wdrażania i zarządzania programem w oparciu o podejście zorientowane na rezultaty.

Szczegółowe informacje na temat posiedzenia znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl