Informacja o kursie obrachunkowym stosowanym do przeliczeń wartości w ramach konkursu POWR.02.16.00–IP.06–00–003/16

21.12.2015
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój informuje, że kurs* stosowany do przeliczeń wartości w ramach konkursu nr POWR.02.16.00–IP.06–00–003/16 pn. Wsparcie przeprowadzenia pogłębionych konsultacji publicznych projektów krajowych aktów prawnych, ogłoszonego w dniu 18 grudnia 2015 r., wynosi 4,2631 PLN / EURO.

W konsekwencji, zgodnie z Regulaminem ww. konkursu, koszty bezpośrednie w projekcie rozliczane są:

a) w przypadku projektu o wartości wkładu publicznego mniejszego od 426 310 PLN kwotami ryczałtowymi, tj. określonymi w porozumieniu o dofinansowaniu tego projektu kwotami uzgodnionymi na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie projektu za wykonanie określonego w projekcie zadania lub zadań.

b) w przypadku projektu o wartości wkładu publicznego równego bądź większego od 426 310 PLN na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

 

Wkład publiczny w projekcie stanowi suma finansowania krajowego ze środków budżetu państwa oraz współfinansowania UE. Zgodnie z warunkami konkursu może on wynieść 100% wartości projektu.

 

* Tj. miesięczny obrachunkowy kurs wymiany EURO na PLN stosowany przez Komisję Europejską aktualny na dzień ogłoszenia konkursu; kurs ten jest publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).