Komisja Europejska zatwierdziła zmiany w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki (PO KL)

04.01.2016
W dniu 8 grudnia 2015 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą zmiany wprowadzone w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki.

Zmieniony Program obowiązuje od 9 grudnia 2015 r. Zmiany wprowadzone w PO KL mają na celu zagwarantowanie pełnego i efektywnego wykorzystania środków Europejskiego Funduszu Społecznego dostępnych w PO KL, z uwzględnieniem obecnie istniejącej sytuacji społeczno-gospodarczej. Proponowane zmiany dotyczą realokacji środków finansowych pomiędzy Priorytetami PO KL komponentu centralnego i regionalnego.