Nabór kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE”

17.09.2015
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (KPRM), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), pn. Usprawnienie procesu stanowienia prawa, zaprasza do składania wniosków o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie „DOBRE RZĄDZENIE” do oceny wniosków o dofinansowanie projektów składanych w ramach tego Działania.

Kto może kandydować?

O wpis do wykazu kandydatów na ekspertów[1] może ubiegać się osoba, która jednocześnie spełni następujące warunki:

a) korzysta z pełni praw publicznych;

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

c) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;

d) nie jest pracownikiem albo pracownicą instytucji (ministerstwa lub innego urzędu) zaangażowanej w realizację PO WER, która pełni funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej PO WER;

e) posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej PO WER, w ramach której dokonywany jest wybór projektów;

f) posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji PO WER;

g) wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów prowadzonym przez KPRM oraz ich przetwarzanie na potrzeby udziału w wyborze projektów.

 

Szczegółowe wymogi spełniania warunków opisanych w pkt. e i f.

Warunkiem uznania spełnienia wymagań w zakresie pkt e jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz doświadczenia (zawodowego lub naukowo-badawczego) w zakresie dziedziny „Dobre rządzenie”. Posiadanie wspomnianego doświadczenia oznacza możliwość potwierdzenia przez składającego wniosek:

1. minimum 2-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie problematyki

 • procesu stanowienia prawa,
 • oceny skutków regulacji (oceny wpływu) lub
 • konsultacji publicznych (rozumianych szeroko jako otwarty proces dialogu administracji rządowej z obywatelami, mający na celu podjęcie przez władze optymalnych decyzji w sprawach publicznych, prowadzony z użyciem metod i narzędzi ilościowych lub jakościowych badań społecznych

   lub

2. poświadczonego publikacjami dorobku naukowo-badawczego z powyższej problematyki.

 

Warunkiem uznania spełnienia wymagań w zakresie pkt f jest złożenie przez wnioskodawcę kopii dyplomu ukończenia szkolenia on-line przeprowadzonego za pośrednictwem Platformy Ekspertów EFS (www.eksperci.efs.gov.pl) dla osób dokonujących oceny projektów w ramach Priorytetu V tego Programu (ważnego do 31.12.2013 r. lub z późniejszą datą ważności) albo oświadczenia, że certyfikat taki posiada, natomiast z uwagi na niemożność jego wygenerowania nie może go przedstawić przy wniosku[2].

 

Co musi zawierać dokumentacja aplikacyjna?

 • uzupełniony Wniosek o wpis do wykazu kandydatów na ekspertów (Załącznik nr 1) wraz z kopiami dokumentów poświadczających spełnianie ww. wymogów, tj. kserokopiami dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i doświadczenie wykazane we wniosku oraz dyplomu ukończenia szkolenia dla osób dokonujących oceny projektów w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (ważny do 31.12.2013 r. lub z późniejszą datą ważności);
 • oświadczenie kandydata na eksperta o spełnianiu przesłanek określonych w art. 49 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146, z późn. zm.) oraz Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020[3], oraz że nie jest pracownikiem instytucji (ministerstwa lub innego urzędu) zaangażowanej w realizację PO WER, pełniącej jednocześnie funkcję Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej PO WER (Załącznik nr 2);
 • zgodę kandydata na eksperta na przetwarzanie danych osobowych i ich umieszczenie w Wykazie kandydatów na ekspertów, który zostanie upubliczniony na stronie podmiotowej Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.16 PO WER www.efs.kprm.gov.pl (Załącznik nr 3).

 

Termin i miejsce składania dokumentów. 

 • do dnia 5 października 2015 r. (UWAGA! Decyduje data wpływu do adresata).

 

Dokumenty aplikacyjne (w zamkniętej kopercie z dopiskiem Nabór kandydatów na ekspertów w obszarze wsparcia PO WER „DOBRE RZĄDZENIE”), należy przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Departament Kontroli i Nadzoru

Al. Ujazdowskie 1/3

00-583 Warszawa

albo dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem kuriera w kopercie opisanej i zaadresowanej zgodnie z powyższym wzorem na Dziennik Podawczy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (00-582 Warszawa, Al. J.Ch. Szucha 14), w godzinach 8:15 – 16:15.

 

Pozostałe informacje.

 • Dokumenty niekompletne, złożone po terminie lub niespełniające powyższych warunków pozostaną bez rozpatrzenia.
 • Analiza zgłoszonych wniosków zostanie dokonana przez KPRM w terminie 14 dni od dnia upływu terminu składania wniosków. Osoby składające wnioski zostaną powiadomione o jej wyniku.
 • Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą procedurę kwalifikacyjną, automatycznie zostaną wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów prowadzonego przez Instytucję Pośredniczącą dla Działania 2.16 PO WER, który zostanie opublikowany na stronie www.efs.kprm.gov.pl.
 • Wykaz kandydatów na ekspertów będzie obejmował: imię i nazwisko kandydata na eksperta, adres jego poczty elektronicznej oraz wskazanie dziedziny, w której kandydat na eksperta posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie lub wymagane uprawnienia, tj. „Dobre rządzenie”.
 • KPRM zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów.

 

Kontakt.

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu – tel. 22 694 75 36, bądź o przesłanie pytań pocztą elektroniczną na adres e-mail: efs [at] kprm.gov.pl.

 

 

 

[1]O których mowa w art. 49 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.). Kandydaci na ekspertów mogą uczestniczyć jako eksperci w wyborze projektów do dofinansowania w ramach PO WER.

[2] Kandydaci na ekspertów zobowiązani będą do ukończenia programu szkoleniowego, o którym mowa w Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Podrozdział 10.2 – Polityka szkoleniowa, tj. ukończenia w terminie określonym przez KPRM szkolenia e-learningowego m.in. z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS, polityki horyzontalnej równości szans płci oraz innych szkoleń wskazanych przez KPRM.

[3] Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146, z późn. zm.) oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.