Nowa wersja Generatora Wniosków Aplikacyjnych

31.12.2012
Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła wersję 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA)
Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła wersję 8.6 Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA) dostosowaną do zmian w systemie realizacji PO KL przewidzianych na styczeń 2013 r.
Zakres wprowadzanych w GWA zmian obejmuje między innymi:
-        aktualizację słowników wskaźników pomiaru celu – zgodnie z Zasadami Systemu Sprawozdawczości PO KL 2007-2013, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.;
-        dostosowanie słowników efektów realizacji PO KL do zapisów obowiązujących wersji PO KL i Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013;
-        zapewnienie obsługi przez GWA wniosków utworzonych w aktualnej wersji 7.5;
-        aktualizacji zintegrowanej z GWA Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach PO KL. Aktualizacja instrukcji ma charakter dostosowujący do zapisów innych dokumentów opracowanych przez IZ PO KL i obejmuje doprecyzowanie zapisów w zakresie Grupy Sterującej powoływanej w projektach systemowych i partnerskich; projektów realizowanych z zastosowaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków; sporządzania opisu kadry zaangażowanej w realizację projektu w kontekście obowiązków, które będą wykonywały osoby samozatrudnione lub osoby współpracujące oraz wkładu prywatnego.
Generator w wersji 8.6 dostępny jest pod adresem www.generatorwnioskow.efs.gov.pl/GWA86 i będzie obowiązywał od 1 stycznia 2013 r.
Równocześnie pod aktualnym adresem www.generatorywnioskow.efs.gov.pl nadal jest dostępna wersja 7.5 GWA obowiązująca do dnia 31 grudnia 2012 r. Z początkiem przyszłego roku pod ww. adresami dostępna będzie wyłącznie wersja GWA po zmianach.
Tym samym od dnia 1 stycznia 2013 roku wszystkie wnioski o dofinansowanie projektu będą składane w nowej wersji GWA. Jednocześnie w przypadku konieczności poprawy wniosku złożonego w wersji 7.5 GWA, zmiany będą wprowadzane wyłącznie przy użyciu nowej wersji GWA.
Ze względu na niewielki charakter zmian w Programie została zapewniona możliwość edycji wniosku z wersji  7.5 GWA w wersji 8.6, dzięki czemu nie będzie konieczne tworzenie wniosku od podstaw. Po wczytaniu pliku z wnioskiem do nowej wersji aplikacji, nastąpi jego przekształcenie do nowej wersji GWA oraz zmieni się suma kontrolna.

Informuję również o działającej usłudze wsparcia technicznego (Help-Desk) dla użytkowników Generatora Wniosków Aplikacyjnych. Konsultanci wsparcia dostępni są pod numerem tel. (32) 352-45-60 oraz adresem e-mail: generatory-pokl [at] jcommerce.pl w dni powszednie w godzinach 8.15-16.15. Procedura funkcjonowania Help-Desk znajduje się na stronie www.efs.gov.pl w części poświęconej generatorom.