Nowa wersja Generatora Wniosków Płatniczych

16.10.2013
Instytucja Zarządzająca POKL udostępniła w dniu 7 października br. nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych (GWP)
Zakres zmian w nowej wersji GWP obejmie m.in.:
-aktualizację słownika wskaźników pomiaru celu w części Postęp rzeczowy, zgodnie ze zmianami jakie zaszły w Priorytecie V w ramach przeglądu śródokresowego,
-wprowadzenie funkcjonalności umożliwiającej edycję danych Załącznika nr 2 w pliku XLS lub CSV, a następnie import danych z tego pliku do GWP (rozwiązanie podobne jak zastosowane w przypadku importu danych Załącznika nr 1),
-zniesienie automatycznego pobierania daty systemowej komputera do pól typu 'data' w GWP dla nowo tworzonych wniosków o płatność - data będzie wprowadzana przez użytkownika,
-dodanie w module Wskaźniki PO KL, w części Instytucje Pośredniczące dokumentu „Procedura importu wskaźników z GWP do KSI".
 
IZ PO KL ustaliła okres przejściowy w stosowaniu GWP. Tym samym od dnia 7 do 25 października br. istnieje możliwość składania wniosków o płatność przy użyciu zarówno generatora w wersji 6.4.2 jak i 7.5.0. Po tym terminie wszystkie wnioski będą musiały być składane wyłącznie z wykorzystaniem GWP 7.5.0.