Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki

24.08.2012
14 sierpnia 2012 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podpisała zmienioną wersję (ósmą) Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Kapitał Ludzki.

Wprowadzone zmiany w niewielkim stopniu zmieniają poprzednią wersję dokumentu i pozostają bez wpływu na większość realizowanych projektów.

Wytyczne weszły w życie 1 września 2012 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z zapisami zawartych umów o dofinansowanie projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), przy wydatkowaniu środków przyznanych w ramach projektu beneficjent zobowiązany jest do stosowania aktualnej wersji Wytycznych. Tym samym, wydatki ponoszone po 1 września 2012 r. w projektach realizowanych w ramach PO KL muszą być zgodne z nowymi Wytycznymi. Wytyczne nie będą mieć jednak zastosowania do takich kwestii wynikających z Wytycznych, które mają wpływ na konstrukcję budżetu, tj.: obowiązek rozliczania ryczałtowego kosztów pośrednich w przypadku, gdy beneficjent zdecyduje się na rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie kwot ryczałtowych.

Wytyczne w pełnym zakresie, tj. bez jakichkolwiek wyłączeń, będą obowiązywać od 1 września 2012 r. w przypadku:

 1. projektów złożonych w odpowiedzi na konkurs ogłoszony od 1 września 2012 r.;
 2. wniosków o dofinansowanie projektów systemowych w ramach Priorytetu VI i VII na 2012 r. złożonych od 1 września 2012 r.;
 3. pozostałych projektów systemowych, dla których wnioski o dofinansowanie zostały złożone od dnia 1 września 2012 r.

Zmiany dokumentu dotyczą w głównej mierze następujących kwestii:

 1. Podrozdział 2.2 – Zakres obowiązywania Wytycznych

  Usunięcie ograniczenia mówiącego, że Instytucja Zarządzająca może ustanawiać bardziej restrykcyjne zasady kwalifikowalności wydatków niż określone w Wytycznych wyłącznie dla projektów systemowych, których odrębne zasady realizacji zostały wskazane w Systemie realizacji Programu Kapitał Ludzki.

  Zgodnie z proponowanym brzmieniem przedmiotowego zapisu "Instytucja Zarządzająca może ustanawiać bardziej restrykcyjne zasady kwalifikowalności wydatków niż określone w Wytycznych wyłącznie dla projektów, których odrębne zasady realizacji zostały wskazane w Systemie realizacji Programu Kapitał Ludzki".

  Powyższa zmiana wynika z faktu, że nie tylko projekty systemowe podlegają regulacjom zawartym w Systemie realizacji PO KL.

   

 2. Podrozdział 4.2 Sekcja 1 – Kwoty ryczałtowe

  Wprowadzono możliwość rozliczania kosztów bezpośrednich kwotami ryczałtowymi w ramach projektów systemowych realizowanych w ramach Działania 2.3 do wartości nieprzekraczającej 50 tys. euro.

  Powyższa zmiana ma na celu umożliwienie realizacji projektów systemowych testujących nowe instrumenty programowania w postaci wspólnych planów działania w ramach Działania 2.3. Stanowi ona dostosowanie do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS.

  Ponadto wprowadzono obowiązek rozliczania kosztów pośrednich w sposób ryczałtowy w przypadku, gdy beneficjent zdecyduje się na rozliczanie kosztów bezpośrednich na podstawie kwot ryczałtowych.

   

 3. Podrozdział 4.2 Sekcja 2 – Stawki jednostkowe

  Rozszerzono katalog form wsparcia możliwych do rozliczenia stawkami jednostkowymi o usługi kształcenia w sektorze zdrowia w celu umożliwienia sprawnej realizacji ww. projektów.

   

 4. Podrozdział 5.4 – Działania finansowane zgodnie z Programem "Uczenie się przez całe życie"

  Określono zasady rozliczania projektów realizowanych w Programie "Uczenie się przez całe życie" w ramach Działań 3.3 i 3.4 PO KL.

   

 5. Zmiany redakcyjne – pozostające bez wpływu na zawartość merytoryczną Wytycznych.
   

  Szczegółowe zestawienie zmian oraz wersję Wytycznych obowiązującą od dnia 1 września 2012 r. mogą Państwo pobrać poniżej.