Nowa wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11.04.2014
W dniu 2 kwietnia 2014 r. IZ PO KL zatwierdziła zmienione Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zmiany dotyczą przede wszystkim kosztów bezpośrednich rozliczanych ryczałtem oraz kosztów związanych z angażowaniem personelu projektu. Zmiany zapisów w zakresie stawek jednostkowych wynikają z konieczności zapewnienia elastyczności stosowania Wytycznych bez potrzeby ich kolejnej modyfikacji, natomiast zmiany w zakresie angażowania personelu wynikają z konieczności uwzględnienia rekomendacji audytów Komisji Europejskiej. Zmieniona wersja Wytycznych obowiązuje od 1 maja 2014 r.