Nowa wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich

31.12.2012
24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Kapitał Ludzki.

 

24 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez Instytucję Zarządzającą Programu Kapitał Ludzki.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

 

 1. Doprecyzowanie zapisów dotyczących powoływania partnerstw podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z jednostkami spoza sektora finansów publicznych (pkt 3, 17, 27, 28 i 35).

   

 2. Doprecyzowanie zapisu stanowiącego, że idea partnerstwa nie dopuszcza możliwości zlecania zadań pomiędzy podmiotami partnerstwa (pkt 7).

   

 3. Zmianę regulacji dotyczących Grupy Sterującej w projektach partnerskich – zastąpienie słowa „kontrola” określeniem „bieżąca weryfikacja postępów realizacji projektu” i wprowadzenie zapisu, że z każdego spotkania Grupy Sterującej sporządzana jest notatka (pkt 13).

   

 4. Doprecyzowanie katalogu sytuacji, w których, ze względu na występowanie określonych relacji między partnerami, nie może zostać zawarte partnerstwo (pkt 16).

   

 5. Wprowadzenie zasad postępowania w sytuacji rezygnacji partnera z udziału w projekcie lub wypowiedzenia partnerstwa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (pkt 18).

   

 6. Wprowadzenie taryfikatora korekt w zakresie uchybień dotyczących wyboru partnera na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (pkt 37 i Załącznik nr 2).

   

 7. Wprowadzenie zapisu, że do projektu realizowanego w partnerstwie może zostać wprowadzony dodatkowy, nieprzewidziany we wniosku o dofinansowanie partner, pod warunkiem, że nie jest rozszerzany rodzaj zadań przewidzianych do realizacji w projekcie w ramach partnerstwa (pkt 43).

   

 8. Modyfikację par. 4. Zakres zadań Partnerów i obecnego par. 6. Organizacja wewnętrzna Partnerstwa oraz usunięcie dotychczasowego par. 6. Personel partnerstwa, a także zmianę niektórych innych postanowień umownych we wzorze minimalnego zakresu umowy partnerskiej (Załącznik nr 1). Powyższe zmiany wynikają z rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Projekty partnerskie w ramach PO KL w województwie opolskim, a także z uwag zgłoszonych w ramach konsultacji.

  Zapisy nowej wersji Zakresu realizacji projektów partnerskich określonego przez IZ PO KL obowiązują od 1 stycznia 2013 roku.