Nowa wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

31.12.2012
21 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

21 grudnia 2012 r. zatwierdzona została znowelizowana wersja Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie obejmują:

 

 1. Usunięcie zapisów dotyczących corocznego przeglądu Planu działania przeprowadzanego przez Instytucję Zarządzającą we współpracy z Instytucją Pośredniczącą (rozdział 2 Plan działania).

   

 2. Usunięcie zapisu, że Plan działania jako instrument planistyczny nie podlega indywidualnym modyfikacjom w okresie jego obowiązywania i realizacji w części planistycznej (rozdział 2 Plan działania).

   

 3. Doprecyzowanie zapisów dotyczących Grupy Sterującej w projektach systemowych – zastąpienie słowa „kontrola” określeniem „bieżąca weryfikacja postępów realizacji projektu” i wprowadzenie zapisu, że z każdego spotkania Grupy Sterującej sporządzana jest notatka (rozdział 4 Projekty systemowe).

   

 4. Wprowadzenie nowego zapisu dotyczącego uzgadniania stanowisk dwóch oceniających albo jednego z dwóch oceniających i trzeciego oceniającego w zakresie proponowanej kwoty dofinansowania (podrozdział 6.4 Ocena merytoryczna – zasady ogólne).

   

 5. Wprowadzenie zaleceń w zakresie oceny budżetów projektów w ramach PO KL (podrozdział 6.5 Ocena merytoryczna – procedura i Załącznik nr 19).

   

 6. Wprowadzenie zapisów pozwalających IOK na wykorzystanie ostatnich środków z alokacji na dane Działanie/Poddziałanie na dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów z ogłoszonych wcześniej konkursów, dla których nie wystarczyło pierwotnie alokacji na dany konkurs (podrozdział 6.11 Protokół z prac KOP oraz lista rankingowa wniosków).

   

 7. Określenie zasad postępowania w sytuacji, gdy zgodnie z wiedzą IOK dany beneficjent realizuje lub będzie realizował kilka podobnych projektów w tym samym czasie i ponosi lub będzie ponosił w ich ramach podobne (tego samego rodzaju) wydatki (podrozdział 6.12 Negocjacje).

   

 8. Wprowadzenie zapisu doprecyzowującego zasady podpisywania umowy w siedzibie IOK (podrozdział 6.13 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu).

   

 9. Wprowadzenie zapisu, że przed podpisaniem umowy o dofinansowanie IOK odbiera
  od projektodawcy oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podrozdział 6.13 Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu).

   

 10. Wprowadzenie procedury wyboru projektów „modelowych” i projektów „oryginalnych” (nowe podrozdziały 6.17 i 6.18, oddzielna procedura odwoławcza w podrozdziale 6.16.1 oraz nowe załączniki – Wzór fiszki projektowej oraz karty ceny fiszki projektowej, Karta oceny formalno-merytorycznej i Karta oceny globalnej).

  Nowe procedury wypracowane zostały w ramach warsztatów zorganizowanych przez Instytucję Zarządzającą PO KL we współpracy z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” (www.stocznia.org.pl), przy wykorzystaniu metody KOLAB-u (www.kolab.pl).
  Procedury znajdą zastosowanie w ramach kilku pilotażowych konkursów PO KL, które mają zostać ogłoszone w 2013 r. w określonych Działaniach lub Poddziałaniach PO KL (po uzgodnieniu z wybranymi Instytucjami Pośredniczącymi PO KL).

   

 11. Doprecyzowanie zapisów rozdziału 7 Szczególne zasady wyboru projektów współpracy ponadnarodowej i projektów innowacyjnych (wskazano dodatkowe wyjaśnienia zapisów dotyczących formy listu intencyjnego i umowy o współpracy ponadnarodowej składanych przez projektodawcę w związku z realizacją projektu we współpracy ponadnarodowej; wprowadzono wyjaśnienia w zakresie uwzględniania przez projektodawcę dodatkowych zapisów w umowie o współpracy ponadnarodowej; doprecyzowano zapisy dotyczące dokumentów składanych przez projektodawcę przed podpisaniem umowy o współpracy ponadnarodowej zgodnie z Zasadami finansowania PO KL oraz zmodyfikowano zapisy dotyczące walidacji i roli instytucji będącej stroną umowy o dofinansowanie projektu).

   

 12. Usunięcie zapisu dotyczącego potrzeby szczególnego monitorowania wskaźników odnoszących się do działań antykryzysowych oraz doprecyzowanie wymogów dotyczących wykazywania wskaźników zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL (Załącznik 7 Instrukcja wypełniania Planu działania).

   

 13. Wprowadzenie zapisu, że w przypadku projektów systemowych, których realizacja rozpocznie się w 2013 roku w Planie działania w polu Rezultaty (wskaźniki pomiaru celów projektu) planowane do osiągnięcia w ramach projektu należy wskazać procentowy udział kosztów osiągnięcia każdego z rezultatów (wskaźników pomiaru celów) w kwocie wydatków planowanych ogółem w projekcie (Załącznik 7 Instrukcja wypełniania Planu działania).

 

Dokument obowiązuje dla konkursów i rund konkursowych ogłaszanych oraz dla wniosków o dofinansowanie projektów systemowych składanych od 1 stycznia 2013 r., z wyjątkiem procedury dotyczącej wykorzystywania ostatnich środków z alokacji na dane Działanie/Poddziałanie, o której mowa w pkt 6 powyżej, która może być stosowana w odniesieniu do konkursów i rund konkursowych ogłoszonych przed dniem 1 stycznia 2013 r.

 

Jednocześnie w przypadku:

 

a) projektów współpracy ponadnarodowej, w związku z charakterem wprowadzanych zmian, które obejmują dodatkowe wyjaśnienia, ale nie zmieniają zasad dotychczas obowiązujących, dokument będzie miał zastosowanie od 1 stycznia 2013 r. do wszystkich projektów będących obecnie na etapie oceny przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu;

 

b) projektów innowacyjnych wybranych do dofinansowania w ramach konkursów ogłoszonych w latach 2009-2012 lub przyjętych w tym okresie do realizacji w trybie systemowym, których opis produktu finalnego stosowany w procesie walidacji będzie składany w 2012 roku, należy stosować zapisy podrozdziału 7.3 dokumentu, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2013 r.

Pliki do pobrania: