Przebieg negocjacji nad kształtem polityki spójności po 2013 roku w poszczególnych blokach tematycznych

22.08.2012
Lipiec 2012 r. był pierwszym miesiącem sprawowania przez Cypr funkcji prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prezydencja cypryjska wyznaczyła sobie następujące główne cele do osiągnięcia w obszarze negocjacji rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020: porozumienie w Radzie dotyczące otwartych bloków negocjacyjnych do końca 2012 roku, rozpoczęcie nieformalnych spotkań Rady, Komisji i Parlamentu Europejskiego (Trilogów) oraz przeprowadzenie wstępnej dyskusji na temat programowania i wdrażania polityki spójności 2014-2020 w poszczególnych państwach członkowskich.

Negocjacje przebiegały w poszczególnych blokach tematycznych:

  • Rozwój terytorialny
  • Europejska Współpraca Terytorialna
  • Informacja i promocja
  • Pomoc Techniczna
  • Wskaźniki
  • Zarządzanie finansowe

Inne powiązane negocjacje unijne dotyczyły Wieloletnich Ram Finansowych (WRF) UE na lata 2014-2020 oraz aktualizacji Planu Działania Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).

Szczegółowe informacje dotyczące negocjacji rozporządzeń dla polityki spójności na lata 2014-2020 znajdują się na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl