Realizacja Funduszy Europejskich w liczbach

24.08.2011
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało informację o postępie w realiacji Narodowej Strategii Spójności 2007-2013.
Według stanu na dzień 21 sierpnia br., na podstawie danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13, od początku uruchomienia programów europejskich złożono 186,6 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na kwotę dofinansowania ogółem (zarówno środki unijne jak i krajowe) 419,6 mld zł. 
Podpisane zostały 58 852 umowy o dofinansowanie projektu z beneficjentami na kwotę wydatków kwalifikowalnych w wyskokości 251,1 mld zł , w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 173,1 mld zł, co stanowi 65,7 proc. alokacji na lata 2007-2013.
Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne, które wynikają ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 90,1 mld zł, w tym w części dofinansowania UE 64,8 mld zł.

Pliki do pobrania: