Strategia komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020 zatwierdzona

09.07.2015
Komitet Monitorujący Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 na posiedzeniu 30 czerwca br. zatwierdził Strategię komunikacji polityki spójności na lata 2014-2020.

Strategia ma charakter horyzontalny, tzn. określa reguły i schematy prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach wszystkich krajowych i regionalnych programów. W ograniczonym zakresie dotyczy także programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej.

Dokument powstał w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju we współpracy z instytucjami zarządzającymi programami oraz ekspertami zewnętrznymi. Projekt dokumentu został omówiony z partnerami społecznymi i gospodarczymi, w tym organizacjami reprezentującymi środowiska osób z niepełnosprawnościami. Opinie na temat projektu zbierane były również za pośrednictwem strony internetowej. Ponadto projekt dokumentu został skonsultowany z wszystkimi komitetami monitorującymi programy krajowe i regionalne.

W oparciu o zatwierdzoną Strategię instytucje zarządzające krajowymi i regionalnymi programami opracowują programowe strategie komunikacji, które są podstawą prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych każdego programu.