Walidacja produktu finalnego

18.12.2012
W dniu 10 grudnia 2012 r. Krajowa Sieć Tematyczna w obszarze Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uchwałą nr 45 pozytywnie zwalidowała produkt finalny projektu innowacyjnego testującego realizowanego przez Fundację Naukową Instytut Badań Strukturalnych pn. Innowacyjny System Wspierania Oceny Skutków Regulacji i Decyzji Inwestycyjnych (iSWORD).
Decyzja Sieci Tematycznej, zgodnie z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Zasadami dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, stanowiła podstawę dla podjęcia przez Instytucję Pośrednicząca II stopnia dla Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki decyzji o kontynuacji projektu innowacyjnego iSWORD poprzez upowszechnienie wypracowanego rozwiązania, a w szczególności podjęcie działań mających na celu włączenie go do głównego nurtu polityki w sposób zgodny z wypracowanymi zasadami.
 
Na wypracowany produkt końcowy składa się zbiór narzędzi (aplikacji w arkuszu kalkulacyjnym Excel) umożliwiających ilościowe przeliczanie wymiernych skutków podejmowanych decyzji w obszarach: inwestycji infrastrukturalnych, polityki emerytalnej, polityki ochrony zdrowia czy ochrony środowiska. Zgodnie z założeniami, zainteresowani użytkownicy będą mieli swobodny dostęp do wspomnianych narzędzi poprzez portal internetowy Beneficjenta, a po przekazaniu majątkowych praw autorskich – portal Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ich szkieletowa architektura decyduje o możliwości elastycznego dostosowania do potrzeb użytkownika, w tym implementowania dodatkowych funkcjonalności czy samodzielnego importu danych wejściowych. Do każdego narzędzia powstał także podręcznik, wspierający użytkowników w zakresie korzystania z narzędzi i prezentujący przykłady ich zastosowania.
 
Dzięki narzędziom iSWORD programujący interwencję publiczną zyskuje możliwość jej oparcia o twarde dane i dowody. Wpłynie to na poprawę jakości stanowionego prawa i jakości prowadzonej polityki. Dzięki tym narzędziom osoby podejmujące decyzje na poziomie urzędów centralnych i samorządów w obszarze np. budowy nowych dróg, czy gospodarki odpadami będą mogły poprawnie pod względem metodologicznym szacować długofalowe skutki planowanych inwestycji. Osoba zainteresowana oszacowaniem skutków danej polityki zdrowotnej (np. polityki wczesnego wykrywania raka piersi), będzie mogła obliczyć korzyści wynikające z przedłużenia życia zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym.
 
Do korzystania z produktów projektu zachęcamy nie tylko  pracowników administracji różnych szczebli (centralnej i samorządowej), lecz również przedstawicieli środowiska naukowego, ekspertów oraz wszystkich, którzy interesują się problematyką ilościowej oceny skutków projektów i inwestycji przy założeniu podstawowej wiedzy z zakresu tworzenia scenariuszy rozwoju społeczno-ekonomicznego.
 
Mając na uwadze powyższe IP2 w KPRM zdecydowała o kontynuacji projektu w niezmienionej formule, zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie.