Wpływ polityki spójności na rozwój społeczno-gospodarczy Polski w latach 2004-2015 w świetle najnowszych wyników badań makroekonomicznych

28.08.2012
Wpływ Funduszy Europejskich na rozwój Polski jest pozytywny. Oddziałują one w istotnym stopniu na wzrost gospodarczy, aktywność inwestycyjną i rynek pracy w Polsce, a także na wewnętrzną i zewnętrzną równowagę gospodarki. Jeszcze silniejsze ma być oddziaływanie polityki spójności na rozwój Polski w latach 2013-2015 r. To najważniejsze wnioski płynące z badań nad wpływem Funduszy Europejskich na rozwój społeczno-gospodarczy Polski, przygotowywanych cyklicznie przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Należy pamiętać, że przez kolejne lata polską gospodarkę corocznie zasilać będzie 50 mld zł środków unijnych. W konsekwencji, nadal będzie wzrastać poziom PKB, a tym samym będzie zmniejszał się dystans dzielący Polskę od wysoko rozwiniętych gospodarek UE.

Napływ dziesiątków miliardów zł w ramach środków europejskich będzie miał pozytywny wpływ nie tylko na wielkość polskiego PKB, ale także na tempo jego wzrostu. Według jednego z modeli makroekonomicznych MaMoR3, w 2013 roku Fundusze Europejskie mogą przyspieszyć wzrost PKB o ok. 0,5 pp. Według innych modeli makroekonomicznych, wpływ Funduszy Europejskich na tempo wzrostu PKB może być inny - to wynika jednak z innej konstrukcji tych modeli. Wszystkie zgadzają się co do tego, że unijne fundusze w kolejnych latach są i będą kluczowym wsparciem dla polskiej gospodarki.

Fundusze UE spowodują również wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia. Wynika to nie tylko z wielkości środków do wykorzystania, lecz również z kumulacji efektów wdrażania kolejnych Programów.

Polska bardzo sprawnie potrafiła wykorzystać środki już w pierwszych latach realizacji perspektywy finansowej 2007-2013. Jako że przypadło to na okres najsilniejszej recesji gospodarczej w Europie, uchroniło Polskę przed spadkiem PKB w 2009 r. (zawdzięczamy to w dużej mierze efektom popytowym wywołanym przez fundusze UE).

Środki z obecnej perspektywy nadal będą w najbliższych latach pozytywnie oddziaływać na gospodarkę, poprawiając jej konkurencyjność. Tym samym łączny poziom PKB będzie znacznie wyższy niż w sytuacji, gdyby Polska nie była beneficjentem Funduszy Europejskich.

Dodatkowo należy mieć na uwadze, że wkrótce rozpocznie się kolejny okres programowania (2014-2020). Polski rząd dokłada wszelkich starań, by nadchodząca perspektywa finansowa była równie korzystna dla naszego kraju, a pozytywny wpływ popytowy powinien być już zauważalny w latach 2015-2016.