Wyniki naboru kandydatów na ekspertów w ramach Działania 2. 16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa

02.11.2015
Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.16 „Usprawnienie procesu stanowienia prawa” PO WER ogłasza wyniki naboru kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w ramach ww. Działania.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 15 ofert. Po przeprowadzonej weryfikacji zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146), zakwalifikowano 8 kandydatów na ekspertów.