XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

23.09.2011
W dniach 19-20 września br. w Białymstoku odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (PO KL). Najważniejszym punktem posiedzenia była informacja na temat postępu prac nad przeglądem śródokresowym PO KL.
Przedstawione zostały m.in. planowane zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL (tj. zmiany jakie będą obowiązywały w Programie od 1 stycznia 2012 r.). Dodatkowo, zaprezentowane zostały założenia projektów Planów działania na 2012 r. oraz zatwierdzone zostały zmiany w Planach działania na 2011 r. w ramach komponentu regionalnego PO KL.
Zgodnie z przedstawionymi informacjami na temat postępu finansowego, według stanu na koniec sierpnia br. w ramach Programu Kapitał Ludzki zawarto z beneficjentami blisko 28 tys. umów, których wartość stanowi 66% środków finansowych dostępnych w Programie. W ramach całego PO KL rozliczono 36,1% środków, z czego większość w ramach Priorytetów komponentu regionalnego. Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Programu, do końca czerwca br. ze wsparcia EFS skorzystało blisko 3,9 mln osób, w tym 2,1 mln kobiet.
 
Podczas spotkania przyjęto następujące uchwały:
  • uchwała w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Metaewaluacja projektów systemowych realizowanych w Działaniu 7.1 PO KL,
  • uchwała w sprawie przyjęcia rekomendacji z badania ewaluacyjnego pn. Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL,
  • uchwała w sprawie zmian w Planach działania na 2011 r. w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
  • uchwała w sprawie zatwierdzenia modyfikacji ogólnych kryteriów formalnych PO KL oraz zatwierdzenia list uchybień formalnych, których popełnienie skutkuje negatywnym wynikiem oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach PO KL ze względu na niespełnienie wymogu kompletności wniosku,
  • uchwała w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badań ewaluacyjnych Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu I i II PO KL,
  • uchwała w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badań ewaluacyjnych Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III PO KL,
  • uchwała w sprawie przyjęcia rekomendacji płynących z badania ewaluacyjnego pn. Ocena zakresu wykorzystania materiałów informacyjno-promocyjnych (gadżetów) w projektach realizowanych w ramach PO KL.
  
Ponadto, w trakcie posiedzenia zostały przedstawione wyniki badania projektu OECD pn. Zatrudnienie i rozwój lokalny w kontekście zmian klimatycznych.  
 
Pierwszego dnia posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego PO KL mieli okazję wizytować projekt pn. Projektanci Podlasia, realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. St. Staszica w Białymstoku w Działaniu 9.2 PO KL Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego .
 
Następne posiedzenie Komitetu Monitorującego PO KL, odbędzie się w dniach 5-6 grudnia 2011 r. w województwie wielkopolskim.