XXII posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

24.09.2012
19-20 września 2012 r. w Częstochowie odbyło się dwudzieste drugie posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (KM PO KL), któremu przewodniczył wiceminister rozwoju regionalnego Paweł Orłowski. Najważniejszym punktem posiedzenia była dyskusja dotycząca projektów Planów działania na 2013 r., w tym założeń i rekomendacji dla realizacji komponentu centralnego i regionalnego w 2013 r. oraz harmonogramu dalszych prac nad przyjmowaniem Planów Działań na 2013 r.

W posiedzeniu jako goście specjalni uczestniczyli Mariusz Kleszczewski – wicemarszałek województwa śląskiego, z głosem doradczym przedstawiciele Komisji Europejskiej z Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równych Szans – Aurelio Cecilio, Katarzyna Ptak oraz Iwona Ganko. W spotkaniu wzięli udział również Anna Słupina-Świąć – zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach oraz Przemysław Koperski – wiceprezydent Częstochowy. Ponadto w obradach uczestniczyli przedstawiciele administracji publicznej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

W trakcie pierwszego dnia spotkania członkowie Komitetu zapoznali się z aktualnym stanem wdrażania Programu Kapitał Ludzki. Zgodnie z przedstawionymi informacjami w ramach Programu objęto wsparciem już ponad 5,3 mln osób, co stanowi 13 proc. mieszkańców naszego kraju, w tym prawie 1,9 mln osób młodych oraz prawie 250 tys. osób powyżej 55 roku życia. Przedstawiono również pierwsze wyniki zastosowania kryteriów efektywności zatrudnieniowej w projektach w obszarze rynku pracy i integracji społecznej, które potwierdzają wzrost efektywności udzielanego wsparcia w ramach Programu. W ramach projektów realizowanych na rzecz poprawy dostępu do usług edukacyjnych ponad 3,6 tys. ośrodków wychowania przedszkolnego skorzystało ze środków w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, PO KL natomiast 110,5 tys. dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczyło w różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. W odniesieniu do wsparcia na rzecz edukacji przedszkolnej, dyskutowano na temat zasadności rozszerzenia wsparcia na inne obszary o niskim poziomie upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Przedstawiono również aktualną informację na temat wykorzystania alokacji w ramach Programu: zawarto blisko 35 tys. umów, których wartość stanowi blisko 74 proc. alokacji Programu oraz przedstawiono analizę procesu kontraktacji środków w ramach poszczególnych Priorytetów Programu. Mając na względzie różne tempo wdrażania Priorytetów PO KL, Instytucja Zarządzająca PO KL poinformowała, że będzie podejmować działania prowadzące do wykorzystania całej alokacji dostępnej w Programie.

Ponadto, pierwszego dnia spotkania zostały przedstawione wyniki badania ewaluacyjnego pn. "Badanie osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu regionalnego PO KL", które zawiera interesujące dane dotyczące trwałości zatrudnienia i firm założonych dzięki wsparciu z Programu oraz efektywność kosztową wsparcia. Zgodnie z wynikami badania ponad połowa uczestników projektów realizowanych w obszarze rynku pracy podjęła pracę, a ponad 25 proc. założyło własną działalność gospodarczą. W przypadku projektów na rzecz integracji społecznej, prawie co czwarty uczestnik podjął pracę. Ponadto, co czwarty uczestnik projektów dotyczących wsparcia na rzecz adaptacyjności pracowników i przedsiębiorstw odnotował wzrost dochodów. Z kolei celem drugiego z zaprezentowanych badań pn. "Ocena skuteczności kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej zasady równości szans płci w ramach PO KL' było podsumowanie skuteczności przeprowadzonej kampanii oraz ocena wsparcia skierowanego do pracodawców na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego.

Podczas spotkania – po przedstawieniu zmian proponowanych przez Instytucje Pośredniczące – przyjęto uchwałę w sprawie zmian w Planach Działania na 2012 r. w ramach komponentu centralnego i regionalnego Programu Kapitał Ludzki.

Drugiego dnia posiedzenia członkowie Komitetu Monitorującego PO KL mieli okazję zapoznać się z projektem współpracy ponadnarodowej pn. "Streetworking - nowa jakość pracy z osobami bezdomnymi", realizowanym przez Fundację św. Barnaby z Częstochowy w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy Agape i Barka UK w Poddziałaniu 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, PO KL, którego celem jest zmniejszenie wykluczenia społecznego w województwie śląskim poprzez objęcie osób bezdomnych nowatorską formą pracy ulicznej – streetworking (model mieszany).

Ponadto podczas posiedzenia dyskutowano nad propozycją alternatywnego systemu oceny projektów wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Następne, dwudzieste trzecie posiedzenie Komitetu, odbędzie się 5-6 grudnia 2012 r. w województwie dolnośląskim.