XXIX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

23.01.2014
21 stycznia 2014 r. w Warszawie odbyło się dwudzieste dziewiąte spotkanie Komitetu Monitorującego Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (KM PO KL), któremu przewodniczył wiceminister Paweł Orłowski.

Podczas spotkania poinformowano, że w celu maksymalnie efektywnego wykorzystania dostępnych środków, w 2014 r. przeprowadzona zostanie analiza oszczędności w poszczególnych priorytetach, wynikających w szczególności z końcowych rozliczeń projektów. Wstępna analiza Instytucji Zarządzającej wskazuje na potrzebę przeprowadzenia realokacji środków między poszczególnymi priorytetami.
Zaprezentowano również wyniki badania ewaluacyjnego dotyczącego efektywności projektów realizowanych w trybie systemowym z projektami konkursowymi. Jak pokazało badanie, projekty systemowe charakteryzują się większą efektywnością kosztową i lepiej realizują wskaźniki, natomiast projekty wybrane w trybie konkursowym cechuje większa trafność, gdyż lepiej rozwiązują one indywidualne problemy ich uczestników oraz są na ogół bardziej skuteczne. Zidentyfikowano jednak obszary takie jak edukacja, w których wyniki badania wykazały porównywalną lub nieznacznie większą skuteczność projektów systemowych.

Komitet Monitorujący zatwierdził także plany działania dla priorytetów komponentu centralnego na lata 2014-2015 oraz zmiany planów dla komponentu regionalnego. Zaprezentowano też wyniki rocznego audytu systemu zarządzania i kontroli programu.

Kolejne posiedzenie Komitetu zaplanowano na koniec marca w województwie łódzkim.