XXX posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

28.03.2014
W dniu 26 marca 2014 r. w Łodzi odbyło się XXX spotkanie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (KM PO KL).

Podczas posiedzenia zaprezentowano postęp w realizacji programu oraz wyniki badania skuteczności projektów realizowanych na poziomie regionalnym.
W dalszej części uczestnicy posiedzenia zapoznali się z analizą ex-ante instrumentów finansowych na rzecz wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i osób młodych na perspektywę finansową 2014-2020. Zgodnie z rekomendacją wsparcie przedsiębiorczości osób młodych w PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) powinno opierać się na pożyczkach, udzielanych na preferencyjnych zasadach, przy zapewnieniu dostępu do innych usług, w szczególności usług doradczych dla pożyczkobiorców.

Wykonawcy badania przedstawili propozycje najbardziej efektywnych instrumentów finansowych dla osób młodych i podmiotów ekonomii społecznej: pożyczki na start, pożyczki na rozwój, umarzalne pożyczki na miejsca pracy, system poręczeń czy fundusz kapitałowy.

Kolejnym punktem posiedzenia było zatwierdzenie rekomendacji z badań ewaluacyjnych pn. „Ocena wsparcia w obszarze ekonomii społecznej udzielonego ze środków EFS w ramach PO KL” oraz „Ocena wsparcia w ramach projektów PO KL, realizowanych w trybie konkursowym i systemowym”. Uchwała w powyższym zakresie została podjęta w drodze konsensusu.

Ostatnim punktem obrad była dyskusja i zatwierdzenie zmian w Planach działania na lata 2014-2015 komponentu centralnego i regionalnego PO KL. Uchwała dotycząca zmian w Planach działania na lata 2014-2015 również została przyjęta w drodze konsensusu.

Kolejne, trzydzieste pierwsze posiedzenie Komitetu, odbędzie się w czerwcu 2014 r. w województwie pomorskim.