XXXI spotkanie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki

16.06.2014
W dniach 11-12 czerwca 2014 r. w Gdańsku odbyło się XXXI spotkanie Komitetu Monitorującego Program Kapitał Ludzki (KM PO KL).

Pierwszy dzień obrad poświęcono ocenie stanu i efektów wdrażania PO KL oraz omówieniu i zatwierdzeniu sprawozdania rocznego z realizacji programu w 2013 r. Przedstawiono również założenia i wstępne wyniki analiz prowadzonych w ramach ewaluacji ex-post Programu Kapitał Ludzki oraz wyniki badania Ocena stopnia realizacji celu głównego i celów szczegółowych PO KL oraz wpływu środków EFS na osiągnięte rezultaty w ramach poszczególnych obszarów interwencji Programu.

Ważnym punktem posiedzenia było przedstawienie informacji nt. zmian w Umowie Partnerstwa na lata 2014-2020, wprowadzonych po negocjacjach z Komisją Europejską w ramach celów tematycznych 8-11 (tzw. cele tematyczne to określone przez Komisję Europejską kierunki inwestowania unijnych funduszy - jest ich 11). Cele te będą w większości współfinansowane ze środków EFS. Jedną z istotnych zmian jest zwiększenie alokacji EFS o 350 mln euro w ogólnej wartości środków na politykę spójności, w tym 270 mln euro dla nowego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).

Drugiego dnia członkowie Komitetu zapoznali się z podsumowaniem pilotażowych konkursów w PO KL przeprowadzonych z zastosowaniem nowych procedur wyboru projektów. W dalszej części spotkania zatwierdzono zmiany w Planach działania komponentu centralnego i regionalnego PO KL na lata 2014-2015. Ostatnim punktem posiedzenia była prezentacja przedstawiciela Komisji Europejskiej dotycząca social accountability czyli podejścia do rozwiązywania problemów poprzez budowanie zaufania i odpowiedzialności.

Następne, trzydzieste drugie posiedzenie Komitetu, wstępnie zaplanowano na 17-18 września 2014 r. w województwie zachodniopomorskim.